Skip to content
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
contact@vincentius-arnhem.nl

Doel en organisatie

Wat is het doel van de Vincentius Vereniging Arnhem?

De Vincentius Vereniging Arnhem(VVA), is sinds 1848 op vele vlakken actief en richt zich op:

  • directe hulp aan mensen in nood in Arnhem ( via individuele hulpverlening)
  • het ondersteunen van projecten en activiteiten voor groepen in nood, in Arnhem of elders in de wereld ( met name in India)
  • een stem te zijn voor mensen die leven in armoede en inzet voor meer rechtvaardige sociale structuren, samen met medestanders

De vereniging wil mensen helpen ongeacht afkomst, huidskleur, overtuiging of godsdienst. Het werk van de VVA wordt uitsluitend verricht doorvrijwilligers.

Vincentius Vereniging Arnhem is onderdeel van de landelijke en internationale Vincentius Vereniging. Samen is men er voortdurend op bedacht te vernieuwen en aansluiting te zoeken bij de snel veranderende omstandigheden en noden in de wereld. In de loop van haar nu meer dan 160 jarig bestaan verspreidde de internationale Vincentiusvereniging zich over 132 landen in de wereld en telt bijna één miljoen leden.

Bestuur

Het bestuur van de VVA kent een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal bestuursleden met een specifieke taak. Het bestuur komt één maal per maand bijeen om te vergaderen volgens een vaste agenda. Begin 2015 had de VVA 30 leden in haar bestand, die hun werkzaamheden allemaal op vrijwillige basis verrichten.

Het bestuur van de VVA kent een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal bestuursleden met een specifieke taak. Het bestuur komt één maal per maand bijeen om te vergaderen volgens een vaste agenda. Begin 2015 had de VVA 30 leden in haar bestand, die hun werkzaamheden allemaal op vrijwillige basis verrichten.

Werkwijze

1. Individuele hulpverlening

Aanvragen voor individuele hulpverlening geschieden via tussenpersonen of instanties, via een aanvraagformulier. Voorbeelden: maatschappelijk werk, jeugdzorg, wijkpastoraat, Gelderse Roos, SWOA etcIndividuele hulpverlening begint met een huisbezoek, waarna financiële en/of materiële ondersteuning kan volgen. Daarnaast kan verwijzing naar sociale begeleiding een vorm van hulpverlening zijn.

2. Incidentele projecten

VVA richt zich ook op projectmatige hulpverlening. Aanvragen kunnen ingediend worden per post of per e-mail en worden in de maandelijkse bestuursvergadering besproken. Voorbeelden: vakantiekampen voor kinderen, jubileumuitstapje voor een ouderenorganisatie,steun aanvluchtelingen etc.

3. Langlopende projectmatige hulpverlening

De volgende initiatieven zijn in de loop der jaren ontwikkeld:

  • In 1969 is de Kerstherberg opgezet.
  • In 1978 is de kleding- en kleinmeubelwinkel Stichting Het Vincentrum opgericht.
  • In 1991 is gestart met het jaarlijkse boekenbeursproject (beëindigd in 2009).
  • In 1991 is de VVA een samenwerkingsverband aangegaan met stedelijke Caritas en diaconieën (SODBA: Stedelijk Oecumenisch Beraad Arnhem)
  • In 1995 is een caravanproject opgezet, onder auspiciën van VVN (SOR)( beëindigd in 2014)
  • In 1998 is de aanzet tot de oprichting van Stichting Leergeld Arnhem (SLA) gegeven (opgericht in het jaar 2000).

Geschiedenis

“Ik zou een netwerk van naastenliefde rondom de wereld willen spannen”

De oprichter van de Vincentiusvereniging is Frederic Ozanam (1813-1853). Samen met zes medestudenten aan de Sorbonne in Parijs stichtte hij in 1833 de zogenaamde “Conference de Charité”. Hieruit ontwikkelde zich de Vincentiusvereniging. Ze waren diep geraakt doorde grote armoede in de 19e eeuw als gevolg van de Industriële Revolutie. Zij zagen dat onrechtvaardige structuren de armoede in stand hielden. Van meet af aan stond hen dan ook voor ogen: directe hulp in nood, opkomen voor groepen in problemen en de strijd aanbinden tegen de oorzaken van menselijk leed.

Vincentius Paulo

De Vereniging werd genoemd naar de heilige Vincentius Paulo die leefde van 1581 tot 1660 in Frankrijk. Geraakt door de grote armoede en nood van vele mensen zag hij af van een glanzende diplomatieke carrière en koos als priester totaal voor de allerarmsten. Met grote creativiteit zette hij allerlei hulpprojecten op en wist daar vrijwilligers van allerlei rangen en standen bij te betrekken ( uniek voor die tijd). De door hem opgerichte Congregaties van de Missie ( Lazaristen) en de Dochters van Liefde bestaan nog steeds en zetten zich met name in voor de allerarmsten.

De eerste Nederlandse Conferentie werd in 1846 in Den Haag opgericht. Op meerdere plaatsen in het land ontstonden Vincentius Conferenties, de latere Verenigingen. De door Vincentius gestichtte Confrérie de la Charité zal Ozanam inspireren tot de oprichting van de Vincentiusvereniging.

Op 21 juli 1848 kreeg Arnhem haar eerste Conferentie, die later met meerdere Arnhemse wijk- en parochiegebonden Conferenties de Bijzondere Raad Arnhem vormde. Deze had de taak contacten te onderhouden met instanties als de Hoofdraad (in Den Haag) of de gemeentelijke overheid.

De individuele hulpverlening stond van begin af aan voorop. Ook werden in de loop der jaren vele projecten opgericht, zoals het woonwagen- en bibliotheekwerk.

Door de toename van voorliggende voorzieningen en sociale wetgeving vanuit de Nederlandse overheid in de jaren 60 van de 20e eeuw, ging men zich afvragen of de Vincentiusvereniging nog wel recht van bestaan had. Maar : de financiële ondersteuning van mensen ging gewoon door. De Vereniging verlegde al wel voor een deel haar werkterrein. Zo begon zij zich bezig te houden met projecten ten behoeve van de Derde Wereld en met specifieke problemen van allochtonen in Nederland. Vaak werd hierbij samengewerkt met andere vrijwilligers en organisaties.

Sinds de jaren tachtig heeft de ondersteuningstaak van de Vereniging, ondanks het sociale stelsel in Nederland, weer meer inhoud gekregen. Mensen die langdurig afhankelijk zijn van sociale uitkeringen doen steeds meer een beroep op instanties als de Vincentiusvereniging.

Tegenwoordig mag de Vincentiusvereniging worden gezien als een lekenorganisatie, die vanaf haar oorsprong een katholieke signatuur heeft. Het is een internationale solidariteitsbeweging; een organisatie van vrijwilligers, die zich vanuit een christelijke levensopvatting willen inzetten voor de armen, de verdrukten en de weerlozen. Mensenworden geholpenongeacht afkomst, huidskleur, overtuiging of godsdienst. Zij staat open voor iedereen die haar doelstelling onderschrijft en wil meewerken aan de activiteiten ten gunste van mensen in nood.