Skip to content
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
contact@vincentius-arnhem.nl

Persbericht

Vincentius Vereniging Arnhem (VVA) zet zich al zo’n 160 jaar in voor mensen in nood. Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk: De overheid en/of het particulier initiatief ?? Drie sprekers gaven een boeiende benadering van deze problematiek voor zo’n 80 geïnteresseerden die op vrijdagmiddag 26 september bij Wijnhandel Robbers & van den Hoogen in Arnhem bij elkaar kwamen om het 160-jarig bestaan van VVA te vieren.

Mgr. dr. Gerard de Korte, net geïnstalleerd als bisschop van Groningen, engageert zich sterk met de situatie van mensen in nood. Welke mensen werden vroeger en worden nu met name getroffen door armoede? En hoe kan er iets aan die situatie veranderd worden? Dat zijn kernvragen uit zijn betoog. Hij geeft aan hoe het katholiek sociaal denken de waardigheid van elk mens centraal stelt. De parabel van de Barmhartige Samaritaan is daarbij een belangrijke leidraad. Wanneer er nood is, is directe hulp van mens tot mens noodzakelijk, maar ook structuren die nood of onrecht veroorzaken, dienen aangepakt te worden.

Zo leidt een overmaat aan bureaucratie en regels er soms toe dat mensen niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Mgr. de Korte geeft aan dat door initiatieven die christelijke vrijwilligers/kerken in onze maatschappij op zich nemen, de overheid zo’n 3 miljard op jaarbasis bespaart !

Miep Kaiser Koonen (lid van het Hoofdbestuur van Vincentius Vereniging Nederland en jarenlang voorzitter van Vincentius Vereniging Roermond) is door haar werk in het onderwijs erg geraakt door de effecten van armoede op kinderen en gezinnen. Armoede kan mensen buitensluiten. Vincentius wil mensen helpen niet meer afhankelijk te zijn en zelf weer de verantwoordelijkheid voor hun leven in handen te krijgen. Dat vraagt om een relatie van vertrouwen. De Vincentius Vereniging heeft, omdat ze niet aan allerlei regels vastzit, soms meer vrijheid van handelen dan de gemeente.

John Veldman, theoloog en fractielid van Groen Links in Arnhem, is de moeilijke vraag rond armoede en politieke verantwoordelijkheid voorgelegd.

Hij benadrukt hoe belangrijk gesprekken tussen mensen in nood/armoede, hulpverleners en politici zijn. Zo kunnen politici een beetje ervaren hoe ingrijpend armoede in je leven is. In Arnhem leven, in verhouding tot andere steden, veel mensen op of onder de armoedegrens.
Cruciaal is dan samen met mensen naar oplossingen te zoeken. Een houding van vertrouwen en respect zijn daarbij fundamenteel.
Belangrijk is ook dat de regels vereenvoudigd worden en dat de hulpverleningstrajecten beter op elkaar afgestemd wordt. Kerken hebben als het om nood en onrecht gaat, hun eigen verantwoordelijkheid en moeten zich niet tot instrument van de overheid laten maken.

De volledige teksten van de inleidingen zijn beschikbaar op deze website: www.vincentius-arnhem.nl

Aan het slot van het symposium werd de heer Theo Schemkes gehuldigd met een legpenning van Vincentius a Paulo; hij is 50 jaar Vincentiaan en lang voorzitter van VVA geweest. Nelleke Wijngaards- Serrarens, dagvoorzitter van het symposium en auteur van de jubileumbundel, reikte het boekwerk uit aan Dhr. Schemkes en de inleiders. De bundel, met als titel: Bewogenheid en inzet, 160 jaar VVA, geeft de gevarieerdheid van het Vincentiaanse werk, de bewogenheid en inzet van Vincentianen weer.