Skip to content
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
contact@vincentius-arnhem.nl

SODBA

Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem

In 1991 heeft de Vincentius Vereniging Arnhem een aanzet gegeven tot het opzetten van een gestructureerd samenwerkingsverband van diaconale instellingen in Arnhem.

Sindsdien functioneert dit als het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SOBDA) .

In dit samenwerkingsverband zijn een vijftal diaconale instellingen in Arnhem actief.

De doelstellingen, taken en werkwijze van het Beraad zijn vastgelegd en worden door alle deelnemende instellingen onderschreven.

Tweejaarlijks wordt verslag uitgebracht waarin de activiteiten, organisaties en de projecten worden omschreven die middels het SODBA worden ondersteund.

De Vincentius Vereniging Arnhem ( VVA) stelt zich tot doel het opsporen en lenigen van maatschappelijke ( en geestelijke ???) noden van individuen en groepen, teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. De verenging wil iedereen helpen ongeacht afkomst, milieu, huidskleur, overtuiging of godsdienst.

De werkzaamheden van de VVA worden uitsluitend verricht door vrijwilligers.

De doelstellingen van het Beraad zijn

 • Gezamenlijk beleid en afspraken ontwikkelen en doorvoeren die voor de deelnemende instellingen als leidraad kunnen dienen bij de afstemming en coördinatie van hen te nemen besluiten op aanvragen om subsidie voor diaconale projecten en diaconale bewustwording in Arnhem. Vervolgens kan een diaconaal project financieel gepoold worden in SODBA verband
 • Gevraagd of ongevraagd een leidraad voor de deelnemende instellingen te formuleren om er in SODBA verband mee te kunnen werken en diaconale aanvragen, zowel individuele als projectmatige, te kunnen behandelen.
 • Pooling van individuele hulpverlening, indien dit een bedrag van €500,00 te boven gaat en met een maximum van €1500,00. Individuele aanvragen in SODBA verband ingebracht dienden door de SOBDA partner reeds zelf ingewilligd en betaald te zijn, voordat de individuele aanvraag ter pooling wordt ingebracht.
 • Een coördinatie en contactpunt te zijn voor de deelnemende instellingen.
 • De diaconale samenwerking te bevorderen.
 • Gezamenlijk bevorderen van diaconale bewustwording.
 • Vanuit deze doelstellingen wordt meer bekendheid gegeven aan het werk van SODBA.
 • Veel instellingen in de Arnhemse samenleving zoeken contact met het Beraad.
 • Het SODBA participeert in verschillende platforms en overlegorganen, zowel van kerkelijke als maatschappelijk aard, die het armoedeprobleem trachten aan te pakken.
 • Het SODBA beschikt niet over eigen geldmiddelen. De besturen van de deelnemende instellingen nemen, na advies van het SODBA, een eigen besluit bij aanvragen met inachtneming van een eigen identiteit en het beschikbare budget.

Samenstelling van het SODBA

Het SODBA kent vijf deelnemende instellingen, te weten:

 • Het College van Diakenen (CvD)
 • Parochiële Caritas Instelling van Parochie de Wijngaard – Emmaus (PCI)
 • Vincentius Vereniging Arnhem ( VVA)
 • Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem (DGA)
 • Evangelisch-Lutherse kerk

Voor meer informatie kunt u terecht bij het contactadres :

Postadres: Rosendaalseweg 507
6824 KL ARNHEM
Telefoon : 06 219 063 65
E-mail: info@diaconiearnhem.nl